top of page

 

Intervisie & Supervisie 

 

"Intervisie en supervisie zijn vormen van deskundigheidsbevordering waarbij collega’s elkaar stimuleren en bepaalde denk- en voelprocessen in gang zetten."

 

Intervisie

 

Intervisie kan zowel dienen om bepaalde denkprocessen op gang te zetten, als ter bespreking van casussen waarin men vast loopt binnen het werkveld en verloopt steeds volgens een gestructureerd proces. Daarnaast kan het een methode zijn om problemen te verhelderen. De diversiteit van de gegeven reacties van de deelnemers is zeer waardevol omdat ieder immers vanuit zijn eigen context en werksituatie reageert.

Intervisie richt zich op hoe personen zich voelen, denken en handelen, waarbij de focus voornamelijk op het laatste ligt.

Personen die regelmatig intervisies volgen, worden zich meer bewust van hun manier van reageren en handelen. Hierdoor wordt het mogelijk om anders op situaties te reageren, waardoor er zich spontaan groeiprocessen aanreiken op professioneel gebied.

 

Vaste regels binnen intervisie zijn wederzijds respect tussen intervisieleden, veiligheid binnen de groep en prioriteit van een in te brengen probleem of casus.

 

Intervisie kan zowel op locatie als binnen ons eigen vormingscentrum in ZUID 39 plaatsvinden.

 

Supervisie

 

Supervisie is veel meer gericht op reflecteren dan op het verzamelen van kennis of informatie. In eerste instantie gaat het er in supervisie over om te leren van werkervaringen en inzicht te krijgen in je eigen (therapeutisch) handelen en de oorsprong hiervan: "Welke therapeutische houding neem jij aan? Wat zegt dit over jezelf? Wat met tegenoverdracht in een therapeutisch proces? Wat wekt empathie bij mij op en wat apathie of irritatie? Wat wil ik na de supervisie op een andere manier aanpakken en hoe ziet deze aanpak er uit?"

De deelnemer bepaalt zelf welke ervaringen uit de praktijk tijdens de supervisie worden ingebracht.

Persoonlijke thema’s kunnen hierbij aan bod komen indien deze gerelateerd zijn aan de ingebrachte casus.

Supervisie kan zowel individueel als in groep aangevraagd worden.

 

 

Groepssupervisie voor (toekomstige) hulpverleners

Indien een team of (intervisie-) groep beroep wenst te doen op een supervisor, worden er op voorhand afspraken gemaakt over

de voorziene tijd, de doelstellingen, de grootte en de samenstelling van de groep.

Thema's kunnen variëren zowel betreffende de werkinhoud als de werkcontext.

 

Groepssupervisie kan aangewezen zijn bij studenten indien

- studenten tijdens hun opleiding willen leren van elkaar tijdens supervisiemomenten en gezamenlijk casussen willen inbrengen

- studenten verder aan de slag willen gaan rond een bepaald thema of methodiek en zich hierin verder willen verdiepen ikv therapeutisch handelen

- intervisieleden bepaalde problemen ervaren rond het functioneren in groep en hierbij elk over hun eigen aandeel willen reflecteren

- de intervisies in groep stroef lopen en men dit als groep wil aanpakken

 

Groepssupervisie kan aangewezen zijn bij teams indien

- samenwerking binnen het team stroef loopt

- men emotioneel overspoeld wordt en er een splitsing binnen het team dreigt

- patronen steeds herhaald worden en de focus vernauwd wordt

- het team het gevoel heeft vast te zitten met een cliëntsysteem

- machteloosheid overheerst omtrent de haalbaarheid van een begeleiding

 

Supervisie kan zowel op locatie als binnen ons eigen vormingscentrum in ZUID 39 plaatsvinden

bottom of page